Əhməd Şahidov: “Prezident beynəlxalq təşkilatlarda Polşa-Azərbaycan əməkdaşlığının yeni mərhələsini açdı”

Hüquq müdafiəçisi: “He­sab edi­rəm ki, bu is­ti­qa­mət­də də biz Pol­şa­nın köməyindən yarar­la­na bi­lə­rik”

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­ye­vin Pol­şa Res­pub­li­ka­sı­na rəs­mi sə­fə­ri ye­kun­la­şıb. Hə­min sə­fər çər­çi­və­sin­də ke­çi­ri­lən gö­rüş­lər za­ma­nı İl­ham Əli­yev bir sı­ra mü­hüm bə­ya­nat­lar səs­lən­di­rib. On­lar­dan bi­ri də öl­kə­mi­zin Pol­şa ilə bey­nəl­xalq qu­rum­lar çər­çi­və­sin­də sıx əmək­daş­lı­ğı­nın va­cib­li­yi haq­da olub.

Baş na­zir Bea­ta Şid­lo ilə əv­vəl­ki gö­rü­şü­nü xa­tır­la­yan Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev Pol­şa­ya rəs­mi sə­fə­ri­nin əla­qə­lə­ri­mi­zin genişləndirilmə­si, qar­şı­da du­ran məsələlə­rin müza­ki­rə­si üçün yax­şı im­kan ya­rat­dı­ğı­nı bil­di­rib. İki­tə­rəf­li əmək­daş­lı­ğın uğur­la inkişaf et­di­yi­ni de­yən Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev Pol­şa­nın BMT Təhlü­kə­siz­lik Şu­ra­sı­nın qey­ri-dai­mi üz­vü se­çil­mə­si mü­na­si­bə­ti­lə təbri­ki­ni çat­dı­rıb.

Öl­kə baş­çı­sı qeyd edib ki, Azər­bay­can və Pol­şa bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar­da, o cüm­lə­dən BMT-də və Av­ro­pa struk­tur­la­rın­da uğur­la əmək­daş­lıq edir. İki­tə­rəf­li münasibətləri­mi­zin Azərbay­can-Av­ro­pa İt­ti­fa­qı əlaqələ­ri ba­xı­mın­dan önə­mi­ni vur­ğu­la­yan Pre­zi­dent İlham Əli­yev Azər­bay­can­la Av­ro­pa İt­ti­fa­qı ara­sın­da əmək­daş­lı­ğın uğur­la in­ki­şaf et­di­yi­ni, bu istiqamət­də ye­ni sa­ziş üzə­rin­də iş apa­rıl­dı­ğı­nı de­yib.

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev bey­nəl­xalq nəq­liy­yat dəh­liz­lə­ri­nin ya­ra­dıl­ma­sın­da Azər­bay­ca­nın fə­al iş­ti­rak et­di­yi­ni de­yib və bu istiqamətdə Pol­şa ilə əmək­daş­lı­ğın yax­şı pers­pek­tiv­lə­rə ma­lik ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­yıb.

İl­ham Əli­yev iki­tə­rəf­li si­ya­si əla­qə­lə­rin uğur­la in­ki­şaf et­di­yi­ni nə­zə­rə çat­dı­ra­raq, qar­şı­lıq­lı ti­ca­rət döv­riy­yə­si­nin öl­kə­lə­ri­mi­zin mövcud po­ten­sia­lı­nı tam əks etdir­mə­di­yi­ni, onun ar­tı­rıl­ma­sı üçün əsas is­ti­qa­mət­lə­rin mü­əy­yən­ləş­di­ril­mə­sin­də Azər­bay­ca­nın maraq­lı ol­du­ğu­nu bil­di­rib.

Gö­rün­dü­yü ki­mi, İl­ham Əli­yev Pol­şa ilə bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar sə­viy­yə­sin­də qar­şı­lıq­lı əmək­daş­lı­ğın güc­lən­di­ril­mə­sin­dən da­nı­şıb. Be­lə bir əmək­daş­lı­ğın qurulma­sı gə­lə­cək üçün nə vəd edə bi­lər?

Azər­bay­can De­mok­ra­ti­ya və İn­san Haq­la­rı İns­ti­tu­tu­nun di­rek­to­ru Əh­məd Şa­hi­dov Bakı Xəbər qəzetinə bil­dir­di ki, öl­kə baş­çı­sı­nın bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar çər­çi­və­sin­də əmək­daş­lı­ğın ge­niş­lən­di­ril­mə­si ilə bağ­lı səs­lən­dir­di­yi fi­kir­lə­ri tam təq­dir edir: “He­sab edi­rəm ki, bu mo­del yal­nız Pol­şa­ya şa­mil olun­ma­ma­lı­dır. Bi­lir­si­niz ki, Azər­bay­can bir öl­kə ola­raq mü­ha­ri­bə şə­rai­tin­də ya­şa­yır. Bu həm də in­for­ma­si­ya mü­ha­ri­bə­si an­la­mı­na gəl­mə­li­dir. Biz müs­tə­qil hü­quq mü­da­fiə­çi­si ola­raq bu­nu ay­dın şə­kil­də hiss edi­rik. Be­lə və­ziy­yət bi­zim üzə­ri­mi­zə əla­və mə­su­liy­yət­lər qo­yur. Ye­ni-ye­ni dost­lar tap­maq və hə­min öl­kə­lər­lə bey­nəl­xalq qu­rum­lar­da qar­şı­lıq­lı əmək­daş­lıq və on­la­ra dəs­tək ver­mək la­zım­dır. Azər­bay­can ötən il­lər ər­zin­də bu sa­hə­də cid­di uğur­lar əl­də edib. Xü­su­si­lə mü­səl­man öl­kə­lə­ri­lə bağ­lı bu gös­tə­ri­ci ürə­ka­çan­dır. Av­ro­pa öl­kə­lə­rin­də də və­ziy­yət pis de­yil. An­caq eti­raf edək ki, hə­min coğ­ra­fi­ya­da er­mə­ni­lər də az iş gör­mür. Pol­şa­ya gəl­dik­də isə, ora çox uni­kal öl­kə­dir. Biz tez-tez hə­min öl­kə­də olu­ruq. Azər­bay­ca­na mü­na­si­bət­lə­ri çox nor­mal­dır. Bi­zim təş­ki­lat Er­mə­nis­ta­nın iş­ğal­çı si­ya­sə­ti­nə eti­raz əla­mə­ti ola­raq Var­şa­va­da­kı ermə­ni sə­fir­li­yi­nin önün­də eti­raz ak­si­ya­sı ke­çi­rib. Tam sə­mi­mi de­yim ki, heç bir mü­da­xi­lə və ma­neə ilə rast­laş­ma­dıq. Çün­ki Pol­şa rəs­mi­lə­ri və cə­miy­yə­ti haq­qı na­haq­dan seç­mə­yi ba­ca­ran bir top­lum­dur. Pol­şa ha­zır­da BMT Təh­lü­kə­siz­lik Şu­ra­sı­na qey­ri-dai­mi üzv se­çi­lib. Bi­zim prob­le­mi­miz olan Dağ­lıq Qa­ra­bağ mə­sə­lə­si­nin hə­min müs­tə­vi­də mü­za­ki­rə­yə çı­xa­rıl­ma­sı­na da­ir çox­say­lı tək­lif səs­lə­nir. He­sab edi­rəm ki, bu is­ti­qa­mət­də də biz Pol­şa­nın kö­mə­yin­dən ya­rar­la­na bi­lə­rik. Di­gər qu­rum­lar­da da Polşa­nın sıx əla­qə­lə­ri var. Əmi­nəm ki, Pre­zi­den­tin işa­rə et­di­yi yol xə­ri­tə­si­nə əməl et­sək, yal­nız müs­bət nə­ti­cə­lə­rin şa­hi­di ola­rıq”.

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ
Bakı Xəbər qəzeti

Fikriniz maraqlıdır…

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiz?

Nəticələr

Loading ... Loading ...

Saytda axtar

Fikriniz maraqlıdır…

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiz?

Nəticələr

Loading ... Loading ...

Saytda axtar

Əhməd Şahidov: “Prezident beynəlxalq təşkilatlarda Polşa-Azərbaycan əməkdaşlığının yeni mərhələsini açdı”

30 İyun 2017

Hüquq müdafiəçisi: “He­sab edi­rəm ki, bu is­ti­qa­mət­də də biz Pol­şa­nın köməyindən yarar­la­na bi­lə­rik”

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­ye­vin Pol­şa Res­pub­li­ka­sı­na rəs­mi sə­fə­ri ye­kun­la­şıb. Hə­min sə­fər çər­çi­və­sin­də ke­çi­ri­lən gö­rüş­lər za­ma­nı İl­ham Əli­yev bir sı­ra mü­hüm bə­ya­nat­lar səs­lən­di­rib. On­lar­dan bi­ri də öl­kə­mi­zin Pol­şa ilə bey­nəl­xalq qu­rum­lar çər­çi­və­sin­də sıx əmək­daş­lı­ğı­nın va­cib­li­yi haq­da olub.

Baş na­zir Bea­ta Şid­lo ilə əv­vəl­ki gö­rü­şü­nü xa­tır­la­yan Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev Pol­şa­ya rəs­mi sə­fə­ri­nin əla­qə­lə­ri­mi­zin genişləndirilmə­si, qar­şı­da du­ran məsələlə­rin müza­ki­rə­si üçün yax­şı im­kan ya­rat­dı­ğı­nı bil­di­rib. İki­tə­rəf­li əmək­daş­lı­ğın uğur­la inkişaf et­di­yi­ni de­yən Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev Pol­şa­nın BMT Təhlü­kə­siz­lik Şu­ra­sı­nın qey­ri-dai­mi üz­vü se­çil­mə­si mü­na­si­bə­ti­lə təbri­ki­ni çat­dı­rıb.

Öl­kə baş­çı­sı qeyd edib ki, Azər­bay­can və Pol­şa bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar­da, o cüm­lə­dən BMT-də və Av­ro­pa struk­tur­la­rın­da uğur­la əmək­daş­lıq edir. İki­tə­rəf­li münasibətləri­mi­zin Azərbay­can-Av­ro­pa İt­ti­fa­qı əlaqələ­ri ba­xı­mın­dan önə­mi­ni vur­ğu­la­yan Pre­zi­dent İlham Əli­yev Azər­bay­can­la Av­ro­pa İt­ti­fa­qı ara­sın­da əmək­daş­lı­ğın uğur­la in­ki­şaf et­di­yi­ni, bu istiqamət­də ye­ni sa­ziş üzə­rin­də iş apa­rıl­dı­ğı­nı de­yib.

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev bey­nəl­xalq nəq­liy­yat dəh­liz­lə­ri­nin ya­ra­dıl­ma­sın­da Azər­bay­ca­nın fə­al iş­ti­rak et­di­yi­ni de­yib və bu istiqamətdə Pol­şa ilə əmək­daş­lı­ğın yax­şı pers­pek­tiv­lə­rə ma­lik ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­yıb.

İl­ham Əli­yev iki­tə­rəf­li si­ya­si əla­qə­lə­rin uğur­la in­ki­şaf et­di­yi­ni nə­zə­rə çat­dı­ra­raq, qar­şı­lıq­lı ti­ca­rət döv­riy­yə­si­nin öl­kə­lə­ri­mi­zin mövcud po­ten­sia­lı­nı tam əks etdir­mə­di­yi­ni, onun ar­tı­rıl­ma­sı üçün əsas is­ti­qa­mət­lə­rin mü­əy­yən­ləş­di­ril­mə­sin­də Azər­bay­ca­nın maraq­lı ol­du­ğu­nu bil­di­rib.

Gö­rün­dü­yü ki­mi, İl­ham Əli­yev Pol­şa ilə bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar sə­viy­yə­sin­də qar­şı­lıq­lı əmək­daş­lı­ğın güc­lən­di­ril­mə­sin­dən da­nı­şıb. Be­lə bir əmək­daş­lı­ğın qurulma­sı gə­lə­cək üçün nə vəd edə bi­lər?

Azər­bay­can De­mok­ra­ti­ya və İn­san Haq­la­rı İns­ti­tu­tu­nun di­rek­to­ru Əh­məd Şa­hi­dov Bakı Xəbər qəzetinə bil­dir­di ki, öl­kə baş­çı­sı­nın bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar çər­çi­və­sin­də əmək­daş­lı­ğın ge­niş­lən­di­ril­mə­si ilə bağ­lı səs­lən­dir­di­yi fi­kir­lə­ri tam təq­dir edir: “He­sab edi­rəm ki, bu mo­del yal­nız Pol­şa­ya şa­mil olun­ma­ma­lı­dır. Bi­lir­si­niz ki, Azər­bay­can bir öl­kə ola­raq mü­ha­ri­bə şə­rai­tin­də ya­şa­yır. Bu həm də in­for­ma­si­ya mü­ha­ri­bə­si an­la­mı­na gəl­mə­li­dir. Biz müs­tə­qil hü­quq mü­da­fiə­çi­si ola­raq bu­nu ay­dın şə­kil­də hiss edi­rik. Be­lə və­ziy­yət bi­zim üzə­ri­mi­zə əla­və mə­su­liy­yət­lər qo­yur. Ye­ni-ye­ni dost­lar tap­maq və hə­min öl­kə­lər­lə bey­nəl­xalq qu­rum­lar­da qar­şı­lıq­lı əmək­daş­lıq və on­la­ra dəs­tək ver­mək la­zım­dır. Azər­bay­can ötən il­lər ər­zin­də bu sa­hə­də cid­di uğur­lar əl­də edib. Xü­su­si­lə mü­səl­man öl­kə­lə­ri­lə bağ­lı bu gös­tə­ri­ci ürə­ka­çan­dır. Av­ro­pa öl­kə­lə­rin­də də və­ziy­yət pis de­yil. An­caq eti­raf edək ki, hə­min coğ­ra­fi­ya­da er­mə­ni­lər də az iş gör­mür. Pol­şa­ya gəl­dik­də isə, ora çox uni­kal öl­kə­dir. Biz tez-tez hə­min öl­kə­də olu­ruq. Azər­bay­ca­na mü­na­si­bət­lə­ri çox nor­mal­dır. Bi­zim təş­ki­lat Er­mə­nis­ta­nın iş­ğal­çı si­ya­sə­ti­nə eti­raz əla­mə­ti ola­raq Var­şa­va­da­kı ermə­ni sə­fir­li­yi­nin önün­də eti­raz ak­si­ya­sı ke­çi­rib. Tam sə­mi­mi de­yim ki, heç bir mü­da­xi­lə və ma­neə ilə rast­laş­ma­dıq. Çün­ki Pol­şa rəs­mi­lə­ri və cə­miy­yə­ti haq­qı na­haq­dan seç­mə­yi ba­ca­ran bir top­lum­dur. Pol­şa ha­zır­da BMT Təh­lü­kə­siz­lik Şu­ra­sı­na qey­ri-dai­mi üzv se­çi­lib. Bi­zim prob­le­mi­miz olan Dağ­lıq Qa­ra­bağ mə­sə­lə­si­nin hə­min müs­tə­vi­də mü­za­ki­rə­yə çı­xa­rıl­ma­sı­na da­ir çox­say­lı tək­lif səs­lə­nir. He­sab edi­rəm ki, bu is­ti­qa­mət­də də biz Pol­şa­nın kö­mə­yin­dən ya­rar­la­na bi­lə­rik. Di­gər qu­rum­lar­da da Polşa­nın sıx əla­qə­lə­ri var. Əmi­nəm ki, Pre­zi­den­tin işa­rə et­di­yi yol xə­ri­tə­si­nə əməl et­sək, yal­nız müs­bət nə­ti­cə­lə­rin şa­hi­di ola­rıq”.

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ
Bakı Xəbər qəzeti

By
@
backtotop