Alxanlı qətliamına Rusiya azərbaycanlıları niyə səssiz qalıb?

Er­mə­nis­ta­nın Ru­si­ya­da­kı sə­fir­li­yi­nin qar­şı­sın­da ak­si­ya ke­çi­ri­lib. Ak­si­ya­nı Azər­bay­ca­nın di­as­por fəa­lı Sət­tar Qəm­bə­rov təş­kil edib. O, əlin­də Azər­bay­can bay­ra­ğı iyu­lun 4-də Fü­zu­li­nin Al­xan­lı kən­din­də Er­mə­nis­tan si­lah­lı qüv­və­lə­ri­nin ar­til­le­ri­ya atə­şi nə­ti­cə­sin­də hə­lak olan iki­yaş­lı Zəh­ra Qu­li­ye­va­nın qan için­də olan cə­sə­di­nin fo­to­la­rın­dan iba­rət “Uşaq qa­til­lə­ri” ya­zı­lan pla­kat­la Er­mə­nis­tan sə­fir­li­yi­nin qar­şı­sın­da tək­ba­şı­na eti­raz edib.
S.Qəm­bə­rov bu ad­dı­mı ilə Er­mə­nis­ta­nın ci­na­yət­kar rəh­bər­li­yi­nin iç üzü­nü Ru­si­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nə gös­tər­mək is­tə­di­yi­ni bil­di­rib: “Ru­si­ya əha­li­si Er­mə­nis­ta­nın uşaq qa­ti­li ol­du­ğu­nu bil­mə­li­dir. Ru­si­ya te­le­vi­zi­ya­la­rı, xə­bər agent­lik­lə­ri bu ba­rə­də heç nə gös­tər­mir və yaz­mır. Küt­lə­vi eti­raz ak­si­ya­sı ke­çir­mə­yə də ica­zə ver­mir­lər. Ona gö­rə də bu yol­la tək­ba­şı­na Er­mə­nis­tan döv­lə­ti­nə öz eti­ra­zı­mı bil­di­ri­rəm. Ru­si­ya­da ya­şa­yan bü­tün azər­bay­can­lı gənc­lər mə­nim­lə həm­fi­kir­dir. Er­mə­ni ter­ro­ru­na son qo­yul­ma­lı­dır. Uşaq qa­ti­li olan Er­mə­nis­tan rəh­bər­li­yi cə­za­lan­dı­rıl­ma­lı­dır”.
S.Qəm­bə­rov ak­si­ya ke­çi­rən za­man Er­mə­nis­tan sə­fir­li­yin­dən heç kim ona ya­xın­laş­ma­ğa cü­rət et­mə­yib. Sə­fir­li­yin mü­ha­fi­zə­si­ni təş­kil edən hər­bi ge­yim­li əs­gər­lər bi­na­nın də­mir bar­maq­lıq­la­rı ar­dın­dan S.Qəm­bə­ro­vu mü­şa­hi­də edib­lər.
Azər­bay­can­lı gənc di­as­por fəa­lı­nın eti­raz ak­si­ya­sı ət­raf­da­kı in­san­la­rın ma­ra­ğı­na sə­bəb olub. Pay­taxt sa­kin­lə­ri fo­to­da­kı kör­pə­nin ha­ra­da və kim­lər tə­rə­fin­dən öl­dü­rül­dü­yü ilə ma­raq­la­nıb.
Əs­lin­də, bu gən­cin fə­da­kar­lı­ğı bir çox su­al­la­ra da yol açır. Mə­lum­dur ki, azər­bay­can­lı­la­rın xa­ric­də kom­pakt ya­şa­dı­ğı öl­kə­lər­dən bi­rin­ci­si Ru­si­ya­dır. Qey­ri-rəs­mi mə­lu­mat­la­ra gö­rə, hə­min öl­kə­də 2 mil­yo­na ya­xın soy­da­şı­mız ya­şa­yır. Be­lə olan hal­da, ni­yə bu cür ta­le­yük­lü mə­sə­lə­yə han­sı­sa gənc tək re­ak­si­ya ver­mə­li­dir? Ru­si­ya­da­kı di­as­po­run pas­siv­li­yi­ni Ümum­ru­si­ya Azər­bay­can­lı­la­rı Kon­qre­si­nin bağ­lan­ma­sı ilə əla­qə­lən­dir­mək olar­mı?

Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı Kon­qre­si ic­ra apa­ra­tı­nın rəh­bə­ri Sa­mir Adı­gö­zəl­li “Bakı-Xəbər”ə  açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, de­yi­lən ha­di­sə­dən onun özü də bərk na­ra­hat­lıq ke­çi­rib:

“Er­mə­ni­lər tə­rə­fin­dən qət­lə ye­ti­ri­lən kör­pə uşa­ğın fa­ciə­li fo­to­la­rı bü­tün dün­ya­ya səs sal­dı. Er­mə­nis­ta­nı it­ti­ham edən çox cid­di bə­ya­nat­lar ve­ril­di. An­caq bü­tün bun­lar­la ya­na­şı, xa­ric­də­ki di­as­por fə­al­la­rı­mı­zın, xü­su­si­lə də təş­ki­lat­la­rı­mı­zın üzə­ri­nə bö­yük yük dü­şür­dü. Or­ta­da bü­tün dün­ya­nın lə­nət­lə­di­yi fakt var. 2 yaş­lı kör­pə ağır ar­til­le­ri­ya zər­bə­si­lə öl­dü­rü­lüb. Tək­cə onun fo­to­su is­tə­ni­lən öl­kə­də fəa­liy­yət gös­tə­rən Er­mə­nis­tan sə­fir­li­yi önün­də ak­si­ya ke­çir­mək üçün əsas ve­rir­di. An­caq tə­əs­süf­lər ol­sun ki, biz bu is­ti­qa­mət­də di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın zə­if­li­yi­ni mü­şa­hi­də et­dik. Fərd­lər da­ha çox fə­al gö­rün­dü. Ru­si­ya­da bir nə­fə­rin fər­di şə­kil­də eti­ra­za qalx­ma­sı hə­min öl­kə­də­ki di­as­por qu­rum­la­rı üçün ba­şu­ca­lı­ğı gə­tir­mir. Mən bu­nu sırf ÜAK-ın qey­diy­ya­tı­nın ləğv olun­ma­sı fak­to­ru­na bağ­la­maz­dım. Çün­ki Ru­si­ya­da­kı azər­bay­can­lı­lar yal­nız hə­min qu­ru­mun ət­ra­fın­da bir­ləş­mir. Bir çox baş­qa təş­ki­lat­lar da var. Yə­ni han­sı­sa qu­ru­mun sə­fir­li­yin önü­nə 50-60 nə­fər çı­xar­ma­sı bə­yəm prob­lem­dir? Tə­əs­süf­lər ol­sun ki, biz ey­ni ha­lı baş­qa öl­kə­lər­də də mü­şa­hi­də edi­rik. Mə­sə­lən, bu gün gör­düm ki, Gür­cüs­tan­da­kı Er­mə­nis­tan sə­fir­li­yi qar­şı­sın­da bir qrup tə­lə­bə eti­raz ak­si­ya­sı ke­çi­rib. Bu hal­la­rı da al­qış­la­maq la­zım­dır. An­caq ağır­lı­ğı təş­ki­lat­lan­mış di­as­por qu­rum­la­rı öz üzə­ri­nə gö­tür­mə­li­dir”.

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Fikriniz maraqlıdır…

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiz?

Nəticələr

Loading ... Loading ...

Saytda axtar

Fikriniz maraqlıdır…

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiz?

Nəticələr

Loading ... Loading ...

Saytda axtar

Alxanlı qətliamına Rusiya azərbaycanlıları niyə səssiz qalıb?

08 İyul 2017

Er­mə­nis­ta­nın Ru­si­ya­da­kı sə­fir­li­yi­nin qar­şı­sın­da ak­si­ya ke­çi­ri­lib. Ak­si­ya­nı Azər­bay­ca­nın di­as­por fəa­lı Sət­tar Qəm­bə­rov təş­kil edib. O, əlin­də Azər­bay­can bay­ra­ğı iyu­lun 4-də Fü­zu­li­nin Al­xan­lı kən­din­də Er­mə­nis­tan si­lah­lı qüv­və­lə­ri­nin ar­til­le­ri­ya atə­şi nə­ti­cə­sin­də hə­lak olan iki­yaş­lı Zəh­ra Qu­li­ye­va­nın qan için­də olan cə­sə­di­nin fo­to­la­rın­dan iba­rət “Uşaq qa­til­lə­ri” ya­zı­lan pla­kat­la Er­mə­nis­tan sə­fir­li­yi­nin qar­şı­sın­da tək­ba­şı­na eti­raz edib.
S.Qəm­bə­rov bu ad­dı­mı ilə Er­mə­nis­ta­nın ci­na­yət­kar rəh­bər­li­yi­nin iç üzü­nü Ru­si­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nə gös­tər­mək is­tə­di­yi­ni bil­di­rib: “Ru­si­ya əha­li­si Er­mə­nis­ta­nın uşaq qa­ti­li ol­du­ğu­nu bil­mə­li­dir. Ru­si­ya te­le­vi­zi­ya­la­rı, xə­bər agent­lik­lə­ri bu ba­rə­də heç nə gös­tər­mir və yaz­mır. Küt­lə­vi eti­raz ak­si­ya­sı ke­çir­mə­yə də ica­zə ver­mir­lər. Ona gö­rə də bu yol­la tək­ba­şı­na Er­mə­nis­tan döv­lə­ti­nə öz eti­ra­zı­mı bil­di­ri­rəm. Ru­si­ya­da ya­şa­yan bü­tün azər­bay­can­lı gənc­lər mə­nim­lə həm­fi­kir­dir. Er­mə­ni ter­ro­ru­na son qo­yul­ma­lı­dır. Uşaq qa­ti­li olan Er­mə­nis­tan rəh­bər­li­yi cə­za­lan­dı­rıl­ma­lı­dır”.
S.Qəm­bə­rov ak­si­ya ke­çi­rən za­man Er­mə­nis­tan sə­fir­li­yin­dən heç kim ona ya­xın­laş­ma­ğa cü­rət et­mə­yib. Sə­fir­li­yin mü­ha­fi­zə­si­ni təş­kil edən hər­bi ge­yim­li əs­gər­lər bi­na­nın də­mir bar­maq­lıq­la­rı ar­dın­dan S.Qəm­bə­ro­vu mü­şa­hi­də edib­lər.
Azər­bay­can­lı gənc di­as­por fəa­lı­nın eti­raz ak­si­ya­sı ət­raf­da­kı in­san­la­rın ma­ra­ğı­na sə­bəb olub. Pay­taxt sa­kin­lə­ri fo­to­da­kı kör­pə­nin ha­ra­da və kim­lər tə­rə­fin­dən öl­dü­rül­dü­yü ilə ma­raq­la­nıb.
Əs­lin­də, bu gən­cin fə­da­kar­lı­ğı bir çox su­al­la­ra da yol açır. Mə­lum­dur ki, azər­bay­can­lı­la­rın xa­ric­də kom­pakt ya­şa­dı­ğı öl­kə­lər­dən bi­rin­ci­si Ru­si­ya­dır. Qey­ri-rəs­mi mə­lu­mat­la­ra gö­rə, hə­min öl­kə­də 2 mil­yo­na ya­xın soy­da­şı­mız ya­şa­yır. Be­lə olan hal­da, ni­yə bu cür ta­le­yük­lü mə­sə­lə­yə han­sı­sa gənc tək re­ak­si­ya ver­mə­li­dir? Ru­si­ya­da­kı di­as­po­run pas­siv­li­yi­ni Ümum­ru­si­ya Azər­bay­can­lı­la­rı Kon­qre­si­nin bağ­lan­ma­sı ilə əla­qə­lən­dir­mək olar­mı?

Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı Kon­qre­si ic­ra apa­ra­tı­nın rəh­bə­ri Sa­mir Adı­gö­zəl­li “Bakı-Xəbər”ə  açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, de­yi­lən ha­di­sə­dən onun özü də bərk na­ra­hat­lıq ke­çi­rib:

“Er­mə­ni­lər tə­rə­fin­dən qət­lə ye­ti­ri­lən kör­pə uşa­ğın fa­ciə­li fo­to­la­rı bü­tün dün­ya­ya səs sal­dı. Er­mə­nis­ta­nı it­ti­ham edən çox cid­di bə­ya­nat­lar ve­ril­di. An­caq bü­tün bun­lar­la ya­na­şı, xa­ric­də­ki di­as­por fə­al­la­rı­mı­zın, xü­su­si­lə də təş­ki­lat­la­rı­mı­zın üzə­ri­nə bö­yük yük dü­şür­dü. Or­ta­da bü­tün dün­ya­nın lə­nət­lə­di­yi fakt var. 2 yaş­lı kör­pə ağır ar­til­le­ri­ya zər­bə­si­lə öl­dü­rü­lüb. Tək­cə onun fo­to­su is­tə­ni­lən öl­kə­də fəa­liy­yət gös­tə­rən Er­mə­nis­tan sə­fir­li­yi önün­də ak­si­ya ke­çir­mək üçün əsas ve­rir­di. An­caq tə­əs­süf­lər ol­sun ki, biz bu is­ti­qa­mət­də di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın zə­if­li­yi­ni mü­şa­hi­də et­dik. Fərd­lər da­ha çox fə­al gö­rün­dü. Ru­si­ya­da bir nə­fə­rin fər­di şə­kil­də eti­ra­za qalx­ma­sı hə­min öl­kə­də­ki di­as­por qu­rum­la­rı üçün ba­şu­ca­lı­ğı gə­tir­mir. Mən bu­nu sırf ÜAK-ın qey­diy­ya­tı­nın ləğv olun­ma­sı fak­to­ru­na bağ­la­maz­dım. Çün­ki Ru­si­ya­da­kı azər­bay­can­lı­lar yal­nız hə­min qu­ru­mun ət­ra­fın­da bir­ləş­mir. Bir çox baş­qa təş­ki­lat­lar da var. Yə­ni han­sı­sa qu­ru­mun sə­fir­li­yin önü­nə 50-60 nə­fər çı­xar­ma­sı bə­yəm prob­lem­dir? Tə­əs­süf­lər ol­sun ki, biz ey­ni ha­lı baş­qa öl­kə­lər­də də mü­şa­hi­də edi­rik. Mə­sə­lən, bu gün gör­düm ki, Gür­cüs­tan­da­kı Er­mə­nis­tan sə­fir­li­yi qar­şı­sın­da bir qrup tə­lə­bə eti­raz ak­si­ya­sı ke­çi­rib. Bu hal­la­rı da al­qış­la­maq la­zım­dır. An­caq ağır­lı­ğı təş­ki­lat­lan­mış di­as­por qu­rum­la­rı öz üzə­ri­nə gö­tür­mə­li­dir”.

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

By
@
backtotop